Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 6 w zw. z art. 75a ust. 1a oraz art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 41) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Karolinę Wojciechowską.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.