Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i 7 w zw. z art. 336 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 48) w § 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Dariusz Dąbrowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, ".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.