Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i 1a oraz art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 158) w § 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Nr 2 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, w składzie:"
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.