Dz.Urz.ABW.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 77 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień w korpusie oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 wyrazy "Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW" zastępuje się wyrazami "Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW";
2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Szef ABW może wyznaczyć do składu komisji funkcjonariuszy ABW zastępujących funkcjonariuszy ABW, o których mowa w § 2 - w przypadku ich uzasadnionej nieobecności.";

3) w § 7 wyrazy "Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW" zastępuje się wyrazami "Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW";
4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

o zdaniu egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów ABW