Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego

Na podstawie art. 78h ust. 2, ust. 3 i ust. 6 w zw. z art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 251) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Hanna Wnękowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra hab. Tomasza Szanciło".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.