Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 2, 5 i 6 w zw. z art. 336 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 236 oraz z 2019 r. poz. 47), w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Piotr Schab - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.