Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Na podstawie art. 78h ust. 5 i 6 w zw. z art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 190), w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Stanisław Kubiak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.