Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.162

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 39) w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Krystyna Drozd - adwokat;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.