Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Andrzej Stasiuk - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, ";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Monikę Rzepiejewską.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.