Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.130

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 6 w zw. z art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Monika Gądek-Tamborska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,",

b)
w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Beata Sikorska-Klimczak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Annę Żak.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.