Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 361 ust. 5 i 7 w zw. z art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 257) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Adam Klim - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Ewę Arcisz".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.