Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71f § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 75) w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Wiesława Breza-Kłos - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.