Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie

Na podstawie art. 29a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771 i z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 122 i 134) w § 1 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) dr hab. Marcin Kwiecień - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.