Dz.Urz.MS.2019.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 6 w zw. z art. 75f ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 254), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Janusz Sulima - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Beatę Gnatowską.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.