Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.318

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 6 w zw. art. 75f ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 257), w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Robert Dróżdż - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.