Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.281

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624, 1045, 1443 i 1669) oraz w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139 oraz z 2018 r. poz. 1443) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 197) w § 1:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dariusz Czajkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, specjalista z zakresu postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa karnego wykonawczego;";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Jolanta Hawryszko - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego oraz zagadnień ustrojowych dotyczących sądownictwa i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka;";

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) dr Dariusz Kala - sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.