Dz.Urz.MS.2018.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Ewa Czajkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku,";

2) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1 wyznacza się Krzysztofa Chojnowskiego.

§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jacka Stypułkowskiego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.