Dz.Urz.MS.2018.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 336 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 94) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prof. dr hab. Anna Łabno - Uniwersytet Śląski w Katowicach;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.