Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 126 oraz z 2018 r. poz. 259) w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Rafał Puchalski - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania.