Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku

Na podstawie art. 71b § 1 i art. 71g § 2 pkt 4 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz z 2018 r. poz. 398 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 116), w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dr Igor Zduński - sędzia Sądu Rejonowego w Świeciu,";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler - Uniwersytet Gdański.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.