Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.222

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 i 1184) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 105 i 121) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dr hab. Janusz Gajda - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.