Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.202

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Anetta Malmuk-Cieplak - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach - członek;";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jarosława Horobiowskiego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.