Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2016.172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 75a ust. 1 i art. 75e ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. poz. 1401) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 111) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Violetta Guia - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.