Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2015.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie

Na podstawie art. 29a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Łodzi i w Lublinie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 28 oraz 164) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Michał Durański - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu - członek;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.