Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1,2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 43, 61 i 64) w § 3 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po lit. p dodaje się lit. pa w brzmieniu:

"pa) Józef Koczwara

Wyższy Urząd Górniczy,";

2) lit. v otrzymuje brzmienie:

"v) Zbigniew de Lorm

Specjalistyczny Urząd Górniczy,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.