Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-7 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 43) w § 3 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się lit. o;
2) po lit. zl dodaje się lit. zla w brzmieniu:

"zla) Alicja Stefaniak

Wyższy Urząd Górniczy,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.