Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 10 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 792, 1669 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 5 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. Urz. PAA z 2016 r. poz. 5) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Wojciech Bulski,

b) Grzegorz Krzysztoszek,

c) Jan Lesiak,

d) Andrzej Mikulski,

e) Joanna Rostkowska,

f) Michał Strzelecki,

g) Katarzyna Szczygłów,

h) ppłk Grzegorz Cieloch,

i) ppłk Mariusz Szwyngel,

j) kpt. SG Łukasz Kukiełczyński,

k) bryg. Rafał Jankowski.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.