Dz.Urz.WUG.2018.160

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia- Zołiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia- Zołiówka- Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. WUG poz. 136) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 19 października 2018 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemne sprawozdanie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.