Dz.Urz.WUG.2018.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. WUG poz. 108) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie:

a) Piotr Bańka

Politechnika Śląska,

b) Roman Brudziński

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność",

c) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

d) Ryszard Chadera

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,

e) Tomasz Chiliński

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

f) Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

h) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

i) Artur Dyczko

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

j) Augustyn Holeksa

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

k) Krzysztof Łabądź

WZZ "Sierpień 80",

l) Tadeusz Malkiewicz

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie", Ruch "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju,

m) Leszek Modzelewski

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

n) Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

o) Stefan Spyra

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku,

p) Jerzy Starzyński

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

q) Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

r) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

s) Stanisław Trenczek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,

t) Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A.;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.