Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2023.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 23 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEiN poz. 56) w § 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:

– Krystyna Bojahr,

– Bożena Jasiowska,

– Antonina Karpowicz-Zbińkowska,

– Iwona Kazimierczak,

– Bartłomiej Krasnowski,

– Beata Pietrzyk,

– Dorota Puławska,

– Beata Tarłowska,

– Anna Tomasik,

– Janina Ewa Zalewska-Steć.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.