Dz.Urz.MSiT.2018.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 23 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 89) § 2 otrzymuje brzmienie:"

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Marcin Nowak - Przewodniczący;

2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;

3) pozostali Członkowie Komisji:

a) Joanna Ratajczyk - Sekretarz,

b) Rafał Brzostek,

c) Angelika Głowienka,

d) Jacek Janowicz,

e) Marta Przeździecka,

f) Paweł Redel,

g) Karolina Szkurłat,

h) Tomasz Wiśniewski,

i) Paweł Witkowski.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).