Dz.Urz.MSiT.2018.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki "Za Zasługi dla Sportu"

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie odznaki "Za Zasługi dla Sportu" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20 oraz z 2016 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - Tomasz Wiśniewski;

2) Zastępca Przewodniczącego - Bożenna Potentas;

3) Sekretarz - Agnieszka Ludwicka;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Artur Gąsiewski,

b) Henryk Janus,

c) Maciej Pliszka.";

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Protokół z posiedzenia Komisji, zawierający rekomendację w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 2, przedkładany jest Ministrowi Sportu i Turystyki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).