Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Członkowie, w tym jeden z lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.";

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. W przypadku nieobecności Członka Komisji - lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w posiedzeniach Komisji bierze udział inny lekarz sprawujący tę opiekę.";

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Komisji przekazuje się osobom wchodzącym w skład Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.