Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wiceprzewodniczący;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Skład osobowy Komisji jest ustalany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym, jest uzgadniane z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.