Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2022.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888), § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1946) oraz § 3 i 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, składanych w celu realizacji w 2022 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Sportu i Turystyki w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komisji wchodzą:

1) Angelika Głowienka - Przewodnicząca Komisji;

2) Paweł Witkowski - Zastępca Przewodniczącej;

3) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków z budżetu państwa;

4) Patrycja Wall - Sekretarz Komisji w przypadkach postępowań dotyczących środków z pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

5) Rafał Brzostek;

6) Wiktor Fidusiewicz;

7) Artur Gąsiewski;

8) Dorota Kuczkowska;

9) Anna Kuder;

10) Martyna Nagi;

11) Kamila Obłękowska;

12) Marcin Pawlik;

13) Marta Przeździecka;

14) Joanna Ratajczyk;

15) Renata Rząca;

16) Iwona Szczepańska;

17) Agnieszka Szczurek;

18) Karolina Szkurłat;

19) Tomasz Wiśniewski;

20) Anna Żukowska.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).