Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo FRKF, składanych w celu realizacji w 2021 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2021.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 10 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo FRKF, składanych w celu realizacji w 2021 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), § 1 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1946) oraz § 3 i 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw rekomendowania wysokości dofinansowania oraz rozpatrywania, w tym dokonywania oceny: ofert, wniosków o dofinansowanie, wystąpień i wniosków (ofert) o dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa albo FRKF, składanych w celu realizacji w 2021 r. wybranych zadań zlecanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego (Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 6 oraz poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w zarządzeniu w różnych przypadkach, wyrazy "Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu", zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Sportu i Turystyki";
2)
w § 4 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 11,
b)
po pkt 16 dodaje się pkt 17-19 w brzmieniu:

"17) Karolina Szkurłat,

18) Anna Żukowska,

19) Martyna Nagi.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.