Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIniR.2018.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Inwestycji Kolejowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 1 i 88) § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działałem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).