Dz.Urz.MŚ.2018.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 32) w § 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) Jan Bednarczyk - Urząd Miasta i Gminy Radków;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).