Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2022.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 36 oraz Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. z 2021 r. poz. 54) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) mgr inż. Leszek Kurek - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).