Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2018.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wolińskiego Paku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 31) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mgr inż. Andrzej Borowiec - Pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin;";

2)
uchyla się pkt 3;
3)
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-21 w brzmieniu:

"11) dr hab. Władysław Danielewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

12) prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz - Uniwersytet Wrocławski;

13) mgr inż. Radosław Grzegorczyk - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

14) mgr inż. Józef Malec - Starosta Kamieński;

15) mgr inż. Andrzej Miluch - Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;

16) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

17) mgr Marcin Siedlecki - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;

18) dr Artur Skowronek - Oddział Pomorski Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego;

19) dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

20) dr hab. Lesław Wołejko prof. nadzw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;

21) mgr inż. Wojciech Zdanowicz - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).