Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 20) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) mgr Mieczysław Bagiński - przedstawiciel samorządu województwa podlaskiego;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).