Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.99

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 13 ust. 2 statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 77) w § 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Anna Bober-Tubaj.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).