Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 10 ust. 2 statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 24) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 9 i 40) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prof. Robert Frost;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).