Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Lublinie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2021.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Lublinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 oraz z 2021 r. poz. 1641) w związku z § 11 ust. 1 statutu Muzeum Narodowego w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Lublinie (Dz. Urz. MKDNiS poz. 20 oraz z 2021 r. poz. 31)
zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Lublinie (Dz. Urz. MKDNiS poz. 46) w § 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Paulina Florjanowicz.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).