Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 22 lipca 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) w związku z § 10 ust. 1 statutu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 8 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 23) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Dz. Urz. MKDNiS poz. 28) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

"4) Monika Krawczyk;

5) Roman Kwiatkowski;

6) Albert Stankowski;";

2)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) "Michał Zajda;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).