Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) w związku z § 14 ust. 1 statutu Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 27 oraz z 2019 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki (Dz. Urz. MKiDN poz. 31) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) prof. dr hab. Jacek Józef Popiel;";

2)
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) prof. dr hab. Jan Ostrowski.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).