Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 13 ust. 2 statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 71) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 20 i 39) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dr Jakub Fereński;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).