Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji), stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Getta Warszawskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 17) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji) (Dz. Urz. MKiDN poz. 35) w § 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) Jarosław Sellin.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).