Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 40 oraz z 2014 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 77) w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Krzysztof Kornacki.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).