Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352 i 749) w związku z § 14 ust. 1 statutu Muzeum Narodowego w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 67 oraz z 2016 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 20) w § 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) dr hab. Joanna Maria Sosnowska.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).